Соко
  СОКО: ИСТОРИЈАТ

СОКО ЛОГОИсторијат рудника „Соко“ може се приказати кроз неколико етапа и то:

- Период од 24 године, обухвата време од 1898. године и 1908. годину као почетак експлоатације, па свде до 1922. године када о руднику „Соко“ пише Ridiger. У наведеном периоду произведено је 675 т угља.

- Друга етапа је такође период од 24 године када почиње интензивнији рад на истраживању лежишта и производњи угља. Ова етапа обухвата период од 1923. године закључно са 1945. годином. У овом периоду произведено је 3 086 т угља.

- Трећа етапа је период од 25 година, када настаје прва модернизација рудника и обухвата период од 1946. године закључно са 1970. годином и укупном производњом од 2 362 698 т угља. 1970. годину карактерише и постизање максималне годишње производње од 224 400 тона угља.

- Период од 8 година је четврта етапа, и то од 1971. године до 1978. Овај период карактеришу учестали јамски пожари, рударске несреће, избој гаса угља и сренског материјала из масива у радни простор и пад производње. У овом периоду произведено је 756 398 тона угља.

- Пета фаза обухвата 21 годину и то од 1979. до 1999. године. Завршена је санација и опоравак рудника, производња расте, инвестиције су у наглом успону, сви економски показатељи су позитивни и реализује се санационо инвестициони програм. Укупна производња за тај период изности 3 311 621 т.

- Шеста етапа обухвата период од 5 година, од 2000. до 2005. године са укупном производњом од око 600 000 тона угља. Ту је пројекат отварања новог рудника за 21 век са импозатним инвестиционим улагањима која се мере у милионима еура. Нов систем за прање угља, нова управно погонска зграда површине око 2000м2.

Ako се анализира производња од 1928. године закључно са 2008, тј. за 80 година рада, може се рећи да је произведено 7 035 000 тона комерцијалног угља (88 000 т годишње), ископано је више од 2 500 000 тона јаловине, што значи 9 835 000 тона ровне масе (123 000 тона месечно).

  СОКО: ПОЛОЖАЈ

Експлоатационо поље лежишта угља рудника „Соко“ захвата атаре села Читлук, Врело и околних села и насеља источно, североисточно и западно од села Читлук. Регионалним путем Сокобања-Алексинац, рудник је повезан са ауто путем (Е-75) Београд-Ниш-Скопље, преко Ртња са магистралним правцем Параћин-Зајечар, а што омогућава несметани транспорт угља у сва подручја Србије и шире.

Повезаност рудника са железницом Србије остварен је асфалтним путем Сокобања-Књажевац-Ргоште, где поседује утоварно-ражирну станицу кпацитета око 2 000 тона комерцијалног угља.

  СОКО: МЕНАЏМЕНТ

Директор:
Зоран Аксентијевић дипл.инж.руд.
email:

Технички руководилац:
Александар Вукојанац дипл.инж.руд.
email:

Руководилац финансијског сектора:
Зоран Младеновић, ецц

Руководилац комерцијалног сектора:
Биљана Стаменковић

Секретар:
Драгана Лукић дипл. правник
email:

Управник јаме:
Мирољуб Радовић дипл.инж.руд.

Управник спољног погона и сепарације:
Жикица Милановић дипл.инж.руд

KOНTAKT
Централа: 018/880-300
Директор: 018/880-302
Технички руководилац: 018/880-304
Комерцијала: 018/880-305
Финансије: 018/880-306
Телефакс: 018/880-360

www.rmusoko.rs

QMS